T3, 05 / 2018 8:49 sáng | htpt

"Nóng" đề án tiền lương: Có hệ thống bảng lương mới với 5 bảng lương cho công chức, viên chức

Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7, Tổng Bí thư cho biết Trung ương đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chính sách tiền lương. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính, bảo đảm cho đời sống cuả người hưởng lương và gia đình của họ. 

Nóng đề án tiền lương: Có hệ thống bảng lương mới với 5 bảng lương cho công chức, viên chức  - Ảnh 1.

Chính sách tiền lương được Tổng Bí thư nhấn mạnh phải gắn liền với cải cách hành chính, đổi mới, tinh giản, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hệ thống hành chính. Chính sách được xây dựng phải tuân thủ theo nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của thị trường, lấy tăng năng suất lao động, hiệu quả của công việc làm cơ sở để tăng lương. 

Nóng đề án tiền lương: Có hệ thống bảng lương mới với 5 bảng lương cho công chức, viên chức  - Ảnh 2.

So với các lần cải cách trước đây, Tổng Bí thư cho biết Hội nghị đã đề ra những điểm mới quan trọng,cụ thể là đối với khu vực công, thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới với tỷ lệ hợp lý hơn giữa lương cơ bản, các khoản phụ cấp và bổ sung chế độ tiền thưởng. 

Nóng đề án tiền lương: Có hệ thống bảng lương mới với 5 bảng lương cho công chức, viên chức  - Ảnh 3.

Theo đó, một hệ thống bảng lương mới sẽ được xây dựng với 5 bảng lương, gồm: 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo; và 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang. 

Nóng đề án tiền lương: Có hệ thống bảng lương mới với 5 bảng lương cho công chức, viên chức  - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, các chế độ phụ cấp cũng được sắp xếp lại. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí thường xuyên được giao hàng năm để thuê chuyên gia, được sử dụng quỹ tiền thưởng để thưởng định kỳ cho cán bộ, công chức.  

Nóng đề án tiền lương: Có hệ thống bảng lương mới với 5 bảng lương cho công chức, viên chức  - Ảnh 5.

Đối với khu vực doanh nghiệp, Tổng Bí thư cho biết tiếp tục hoàn thiện chính sách về lương tối thiểu vùng theo tháng để bảo vệ người lao động yếu thế, bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia. 

Nóng đề án tiền lương: Có hệ thống bảng lương mới với 5 bảng lương cho công chức, viên chức  - Ảnh 6.

Theo Tổng Bí thư, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được tự chủ quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động) và trả lương theo năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nóng đề án tiền lương: Có hệ thống bảng lương mới với 5 bảng lương cho công chức, viên chức  - Ảnh 7.

Đối với DNNN, Nhà nước thực hiện điều tiết tiền lương thông qua công cụ quản lý; tách bạch tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của ban điều hành; thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương. Từng bước tiến tới thuê hội đồng thành viên độc lập và trả lương cho hội đồng thành viên, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế. 

 
Nóng đề án tiền lương: Có hệ thống bảng lương mới với 5 bảng lương cho công chức, viên chức  - Ảnh 8.

Để thực hiện được những điều trên, theo Tổng Bí thư cần phải tinh giản bộ máy, bãi bỏ các khoản chi không phù hợp tạo điều kiện cho nguồn tài chính tiền lương. Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế đối thoại, thương lượng và thảo luận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động.  

 
.
Bài viết cùng chuyên mục