T5, 10 / 2018 11:11 chiều | htpt

Trên tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển, Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ 2018-2023 khẳng định quyết tâm thực hiện Nghị quyết đề ra, thực hiện tốt vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023”. Tân chủ tịch (tái đắc cử) Hội Nông dân tỉnh Long An, ông Phan Chí Tâm đã cam kết như vậy với đại diện Đảng bộ tỉnh, và đại diện các nông dân của Long An.

Sắp xếp tổ chức phù hợp tình hình mới

Tỉnh Long An thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và là một trong những thị trường chủ yếu tiêu thụ các nông sản của tỉnh; nhiều khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giáp ranh Thành phố chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thu hút đầu tư... tạo nhiều thuận lợi cho tỉnh phát triển.

Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Mức độ cạnh tranh của nông sản phẩm ngày càng gay gắt, nguy cơ ô nhiễm môi trường tăng, lao động nông nghiệp tiếp tục giảm do chuyển sang các hoạt động phi nông nghiệp, chênh lệch thu nhập giữa thành thị - nông thôn tăng, nhu cầu về chất lượng lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến sẽ cao hơn, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khu vực nông thôn sản xuất nông nghiệp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, tác động từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng có xu hướng ngày càng tăng…

Trong 5 năm tới, việc sắp xếp tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng giảm đơn vị, giảm cán bộ và giảm hội viên vùng phát triển công nghiệp sẽ làm thay đổi và chuyển biến phương thức hoạt động của Hội phù hợp tình hình mới.

Tập trung 03 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội là: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tham gia các loại hình kinh tế hợp tác, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; xây dựng các mô hình giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi nông sản từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ.

Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp

Ông Phan Chí Tâm cho biết trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân liên kết, hợp tác để tập trung và tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, có thị trường ổn định, sản xuất hiệu quả; đồng thời có điều kiện xây dựng mô hình trang trại, gia trại có qui mô hợp lí, nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái và du lịch làng nghề (sản phẩm nông nghiệp địa phương, khô, mắm, bánh kẹo, hoa quả...), phát triển mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, nhất là sản phẩm thế mạnh của từng địa phương tập trung chuyển đổi thực hiện theo mô hình “3 cây, 1 con“ được tỉnh xác định.

Vận động nông dân tham gia thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Cụ thể là vận động cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký và gương mẫu thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tham gia xây dựng ấp, xã đạt chuẩn văn hóa. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến từ các phong trào nông dân gắn với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo ra không khí vui tươi, gắn kết tình làng nghĩa xóm tại địa bàn nông thôn.

Vận động hội viên, nông dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”; tham gia giám sát việc thi công các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng; nòng cốt xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo vệ quốc phòng an ninh, thực hiện pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Chú trọng việc đổi mới bộ mặt nông thôn, xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp chế biến, cơ khí, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân; từng bước xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh; nâng cao vị thế giai cấp nông dân, tham gia củng cố khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững chắc.

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo ông Phan Chí Tâm, trong nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, các cấp Hội tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thật sự trong sạch vững mạnh; tăng cường làm tốt vai trò tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng về công tác Hội và phong trào nông dân; kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

 

Ông Phan Chí Tâm nhấn mạnh vào yêu cầu thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ, hội viên ưu tú có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp, bổ sung vào nguồn quy hoạch cán bộ Đảng, chính quyền các cấp; quan tâm giới thiệu những cán bộ trẻ, nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi, chủ trang trại. Thực hiện Hướng dẫn 668-HD/HNDTW ngày 14/7/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua nhiều hình thức, chú trọng diễn đàn, đối thoại trực tiếp giữa cán bộ, hội viên, nông dân với lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị từng cấp.

Tham mưu nội dung và tham gia đối thoại với lãnh đạo về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến hội viên, nông dân theo chương trình đối thoại của cấp ủy, chủ động tham mưu đề xuất nội dung đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với cán bộ, hội viên, nông dân nếu thấy cần thiết hoặc bức xúc. Đề cao để phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên và hội viên tham gia các phong trào của Hội.

“Trong công tác tham gia chính quyền vững mạnh, từng cấp Hội và hội viên tham gia hoạt động giám sát, phản biện, kịp thời phát hiện hành vi, dấu hiệu sai phạm, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, phát luật, chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn; tham gia và tổ chức giám sát trực tiếp những chính sách, chương trình tác động trực tiếp đến quyền lợi và đời sống nông dân, được nông dân quan tâm”. Tân chủ tịch Phan Chí Tâm nói về kế hoạch đang thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Qua đó, mỗi cấp Hội thực hiện tốt vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, tham gia giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

Nguyễn Khắc Dzũng

.
Bài viết cùng chuyên mục