T6, 07 / 2020 9:43 chiều | htpt

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030

Ngày 23 tháng 6 vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 885/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030. Nhằm phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường.

Trong đề án Chính phủ giao nhiệm vụ cho Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phối hợp cùng các Bộ, ban, ngành tham gia tổ chức tuyên truyền và nâng cao nhân thức cho hội viên thực hiện đề án thuộc thẩm quyền của Hiệp hội.

Với quan điểm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và phát huy thế mạnh của nông nghiệp hữu cơ của các vùng miền, địa phương.  Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng sinh học, góp phần phát triển du lịch và dịch vụ. Trước những yêu cầu cấp thiết Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030.

Cụ thể Đề án định hướng đến năm 2025 diện tích nhóm đất sản xuất hữu cơ đạt 1,5  – 2% đến 2030 đạt 2,5 - 3% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp.

Quyết định số 885/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030.

Trong bản Đề án cũng xác định những nhiệm vụ chính về phát triển nông nghiệp hữu cơ như: phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và các sản phẩm hữu cơ chủ lực; phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm hữu cơ; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp hữu cơ; phát triển tổ chức chứng nhận, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình kỹ thuật…

Kinh phí thực hiện đề án được huy động từ các nguồn như: xã hội hóa, tài trợ, viện trợ, vốn ngân sách thông qua việc hỗ trợ xây dựng các đề án, dự án, tư vấn kỹ thuật …vốn ODA và các nguồn vốn khác.

Trong đề án Chính phủ giao nhiệm vụ cho Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phối hợp cùng các Bộ, ban, ngành tham gia tổ chức tuyên truyền và nâng cao nhân thức cho hội viên thực hiện đề án thuộc thẩm quyền của Hiệp hội.

Tải văn bản: Quyết định số 885/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030

.
Bài viết cùng chuyên mục